Neobično čitljivo štivo, pisano u formi dijaloga, koje nas postepeno i uz obilje životnih primera uvodi u suštinu Adižesove teorije menadžmenta. Osnovna nit knjige se bavi preduslovima koji su neophodni za donošenje kvalitetnih odluka i njihovo efikasno sprovodenje u situaciji stalnih promena.