Preloader Close

Aktivacija zaposlenih

Program je namenjen kompanijama koje žele da aktiviraju pun potencijal zaposlenih i da u svoje poslovanje uvedu trajni mehanizam za uspostavljanje fleksibilnosti i uvođenje integrisanih promena i poboljšanja u poslovanju.

Mnoge kompanije se u različitim fazama svog životnog ciklusa suočavaju sa problemima, kao što su:​

Nedovoljna sposobnost i motivisanost zaposlenih za operativno sprovođenje odluka.​
Slaba komunikacija između organizacionih delova ili hijerarhijskih nivoa u firmi.​
Nedostatak svesti o ciljevima kompanije i nedovoljna agilnost u preduzimanju konkretnih akcija, uključujući i aktivan ili pasivan otpor promenama. ​
Nedovoljna integracija unutar kolektiva i nepovezano delovanje pojedinih delova firme.​
Sporo reagovanje na izazove iz okruženja i neadekvatna koordinacija u trenucima kada treba koristiti prilike i iznalaziti nove mogućnosti.​

Uključuje se širok front menadžera i zaposlenih u rešavanje problema i uvođenje unapređenja u kompaniju, čime se snažno povećava njihova volja i agilnost da sprovode donesene odluke. ​

Podiže se kapacitet zaposlenih da razumeju procese unutar firme, kao i izazove sa kojima se suočava, čime se uspostavlja snažna kultura i integracija oko ciljeva kompanije​.

Program se sastoji iz nekoliko faza u kojima se kombinuju rad na praktičnom prepoznavanju i rešavanju problema kompanije, sa obukama koje su usmerene na sticanje znanja i veština i podizanje kapaciteta zaposlenih da samostalno implementiraju buduća poboljšanja. ​

Strateško promišljanje – jednodnevna sesija za uži menadžment tim, sa ciljem formiranja participativnog organizacionog saveta (POC), kao tela koje će stalno biti aktivno u procesu utvrđivanja i rešavanja problema u kompaniji. ​

Profesionalna edukacija – set modula namenjen menadžerima i zaposlenima sa visokim potencijalom iz različitih organizacionih delova i nivoa kako bi se razvijali njihovi kapaciteti, ali i kako bi se proces prikupljanja potencijalnih tačaka poboljšanja proširio kroz celu kompaniju.

​Lansiranje timova – na jednodnevnoj menadžerskoj sesiji se analiziraju prikupljene tačke poboljšanja, definišu prioriteti i zadaci koje treba rešavati, a ključno je formiranje timova kojima će oni biti dodeljeni sa ciljem da predlože rešenja. ​

Obuka za integratore – obuhvata set sesija namenjenih za odabrane zaposlene koji će steći znanja i sposobnosti da samostalno vode timove za rešavanje problema u organizaciji, čime se obezbeđuje samostalnost i aktivan pristup kompanije u budućnosti. ​

Podrška – Formiranjem POC-a kao tela koje koordinira timove za rešavanje problema, kao i sprovođenjem obuka za zaposlene i integratore se inicijalno uspostavlja kružni sistem koji kompanija aktivira kako bi rešavala konkretne probleme u organizaciji. ASEE pruža podršku u prvom ciklusu, sa ciljem da kompanija svaki naredni ciklus može samostalno da sprovede kada se za to ukaže potreba. ​

Brojni problemi u organizaciji su prirodna posledica razvoja kompanije i njenog funkcionisanja u dinamičnom okruženju, pa je potrebno da se osposobi da samostalno i kontinuirano vrši unapređenja svog poslovanja. Implementacijom ovog programa se postiže: ​

Kompanija se osposobljava i pruža joj se metodologija da dugoročno i samostalno prepoznaje i rešava konkretne operativne probleme u organizaciji.​

Uspostavlja se trajna fleksibilnost i sposobnost kompanije da odgovori na promene iz okruženja kao integrisan sistem, rukovođen višim zajedničkim ciljevima.​

Obezbeđuje se dvosmerna komunikacija i protok informacija u firmi između različitih nivoa upravljanja, čime se prevazilaze mogući otpori promenama.​

vlasnik sam

Ne zanima nas da izmišljamo promene
već da ih zajedno sa klijentom učinimo mogućim

Razvoj srednjeg menadžmenta

Boot camp program treninga je namenjen izabranim kadrovima…
vlasnik sam

Talent Managemant

Cilj ovog programa je da istovremenim delovanjem na dva nivoa…

Razvoj prodajnog tima

Program predstavlja moderan i kompleksan pristup obuci prodavaca…

Industrije pogodne za Adizes metodologiju

Adižes metodologija se može primeniti na bilo koju
industriju ili nišu.

Proizvodnja &
Energetika

Finansije &
Bankarstvo

Softverske &
IT kompanije

Logistika &
transport

Trgovina &
Usluge

Medicina &
Farmacija

Naši klijenti o nama

Svakodnevno prisutni u 5 zemalja regije

Poslujemo od 1994. godine a pomogli smo više od 600 organizacija kako u ex. Yu zemljama, tako i u drugim zemljama širom sveta.

Postanimo partneri

Kontaktirajte nas.
Naš tim će vam pomoći da unapredite poslovanje vaše kompanije ili porodičnog biznisa.