Preloader Close

Razvoj kapaciteta timova

Zašto razvoj srednjeg menadžmenta?

Ključni resurs savremenih kompanija su ljudi koji u njima rade i koji čine njen intelektualni kapital. Zato je najbolje ulaganje, kojim se stiču suštinske konkurentske prednosti, upravo ulaganje u znanje i veštine zaposlenih. Program za razvoj menadžerskih veština ASEE je kreiran tako da odgovara na potrebe savremenih kompanija da u svoj tim privuku najtalentovanije pojedince i da im pruže priliku da se unapređuju i razvijaju svoje poslovne performanse. 

Kako?

ASEE Program razvoja je nastao na osnovu višegodišenjeg iskustva u primeni jedinstvene i u svetu dokazane metodologije, koja se kontinuelno usavršava i nadograđuje kroz komunikaciju sa klijentima i fokusiranje na njihove potrebe. Pokazalo se da je kombinacija individualnog i grupnog rada sa konsultantima optimalan način da se zaposleni podstaknu na unapređivanje sopstvenih profesionalnih sposobnosti, uz razumevanje šireg okruženja i potreba da se integrišu u tim koji ostvaruje rezultate. 

Awesome Image
Vodič kroz Adizes metod

Primena metodologije

Preuzmite (1.5 mb)

Ovakav program pruža kompanijama mogućnost da:​

Strateški analiziraju svoje ciljeve i potrebe za ljudskim resursima.
Procene kompetencije svojih zaposlenih i utvrde mogućnosti za poboljšanja​.
Aktivno učestvuju u planiranju i kreiranju programa za razvoj zaposlenih.
Prepoznaju potencijale unutar kolektiva i podstaknu ih da ostvare profesionalni napredak​. 
Unaprede poslovne veštine i radne performanse kod zaposlenih​. 
Unaprede motivaciju, kao i timski duh i lojalnost vrednostima kompanije​.
Budu prepoznate kao kompanije koja pružaju najbolju perspektivu za svoje zaposlene.

ASEE Program razvoja omogućava sistemsko unapređivanje i upravljanje kompetencijama zaposlenih jer obuhvata:​

Testiranje zaposlenih i izradu profila u odnosu na njihove vrednosne postavke i ograničenja​. 
Individualne razgovore i procenu kompetencija i mogućih tačaka poboljšanja.
Sadržaj modula i ključnih tema za diskusiju koje u odnosu na utvrđene gepove.
Grupni rad sa ciljem da se podstakne interakcija i ostvari međusobno poverenje​.
Metode i tehnike usmerene na razvijanje profesionalnih veština​.
Napredne radionice kojima se uvećava motivacija i osećaj timskog duha i pobede​.
Izlazni intervju i evaluacija sa profesionalnim preporukama i na pojedinačnim nivou i na nivou tima.

Program prepoznavanja i razvoja potencijala - Talent Retention ​

Program za razvoj potenciijala je ciljano usmeren na zaposlene koji se nalaze na izvršnim pozicijama, a koji su pokazali volju i kapacitet da se razvijaju i kao takvi predstavljaju budućnost kompanije. ​

Kompanije će biti onoliko snažne u budućnosti koliko budu prepoznale mlade i darovite ljude među svojim zaposleneima i koliko ih budu aktivirale da budu lideri i predvodnici budućeg razvoja kompanije.​

U prvoj fazi programa se, u saradnji sa klijentom, selektuju talentovani zaposleni tako što se vrši procena njihovih kompetencija, ne samo u smislu njihovih poslovnih performanci, već i psiholoških karakteristika, socijalnih sposobnosti, ambicija itd. ​

Na osnovu toga se sa liste preporučenih modula biraju oni koji će na najbolji način da ih motivišu i usmere ka realizaciji svojih potencijala, kako u cilju povećanja sopstvenih sposobnosti, tako i u cilju ostvarivanja rezultata za kompaniju.​​

Program razvoja menadžerskih veština srednje linije menadžera​ - Management Advancment

Program je posvećen menadžerima na srednjem nivou upravljanja koji imaju ključnu ulogu u smislu razumevanja i prenošenja strategijskih ciljeva na izvršni nivo, kao i u davanju povratnih informacija sa izvršnog nivoa top menadžmentu.

Od njihovih sposobnosti i energičnosti, kao i lične volje i motivacije u velikoj meri zavisi razvoj kompanije i izbegavanje organizacionih problema. 

Oni bi trebalo da se posmatraju kao suštinski važan resurs kompanije jer apsorbuju i emituju sve ključne informacije, pa se njihovim angažovanjem obezbeđuje dobro upravljanje sada, ali i dobri lideri za budućnost.

Kao i kod razvoja potencijala, u prvoj fazi se selektuju ključni menadžeri i vrši se procena njihovih kompetencija i poslovnih performansi.

Na osnovu toga se definiše program obuke koji se sastoji iz naprednijih modula, namenjenih zaposlenima koji se već duže nalaze u kompaniji, a mogu im se pridodati i pojedini zaposleni koji su već prošli programe obuke za potencijale.

Univerzalna holistička teorija

Adižes metodologija je univerzalna holistička teorija i praksa koja pruža sveobuhvatni i unifikovani pristup upravljanju promenama i postizanju održivog uspeha.

Razvijanje zaposlenih je od ključnog značaja za povećanje njihove motivacije i lojalnosti vrednostima kompanije, kao i za kreiranje ukupne radne atmosfere i timskog duha, što daje visoke rezultate kako za njih tako i za celu kompaniju. Iskustvo pokazuje da ovakvi dugoročni programi edukacije, relativno niskog intenziteta, a ciljani na potrebe klijenata i njihove izazove, imaju izuzetne efekte na razvoj zaposlenih

Program - Boot camp program​

Boot camp program treninga je namenjen izabranim kadrovima sa najvećim potencijalom, koji su sposobni da sa 100% snage i posvećenosti rade na unapređenju svojih veština u relativno kratkom periodu. Program obuhvata dve trodnevne sesije, u odvojenom okruženju, gde je ceo tim izložen treningu visokog intenziteta. Može se uporediti sa pripemom reprezentativnih timova koji se sastoje iz bazičnih (kondicionih) priprema i praktičnog (timskog) rada. Bootcamp je intezivni program oblikovan za srednji menadžment sa ciljem da ujednači razumevanje menadžerskih alata, pristup i zahtev na radnom mestu rukovođenja. 

Prva sesija je Adižes otvaranje tokom koje se u tri uzastopna dana razvijaju sposobnosti strateškog gledanja na razvoj organizacije i usvajaju napredni menadžment alati.

Druga trodnevna sesija Adižes usavršavanje je posvećena praktičnoj primeni menadžerskih alata i veština, te izraženom procesu usavršavanju preporučenih modela ponašanja i upravljanja. 

Hajde da popijemo kafu i bolje se upoznamo.

Popunute formu, naš tim će vas kontaktirati za sve dodatne informacije.

  Česta pitanja

  • 01. Čime se Adizes bavi?
   Adizes SEE je osnovan 1994. u Novom Sadu i uspešno pruža usluge razvoja kompanija i zaposlenih. Od početka radimo i kao deo mreže Adizes Institute iz Santa Barbare, SAD, tako da se deo naših aktivnosti obavlja po licenciranoj Adižes metodologiji. Adizes SEE se bavi: reorganizacijom kompanija baziranom na Adižes metodologiji, projektima unapređenja poslovanja i razvojem kapaciteta menadžera i zaposlenih kroz ciljano kreirene programe i timski rad. Mi smo i pioniri edukativnih i konsultantskih usluga namenjenih porodičnim kompanijama našeg regiona sa svim njegovim specifičnostima u procesu biznis transfera.
  • 02. Gde se nalazite?
   Teritorijalno smo organizovani kroz tri filijale – Srbija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina, sa kancelarijama u Beogradu, Zagrebu i Sarajevu, te centralom u Novom Sadu i aktivno smo prisutni u svim zemljama jugoistočne Evrope.
  • 03. Šta je to Adizes metodologija?
   U svojoj jednostavnosti i praktičnosti, primenjivana od strane Adizes SEE već decenijama. Adižes metodologija pruža dokazan i sistematičan okvir za održivi razvoj organizacija, u kontinuelno menjajućem okruženju. Prihvatajući neminovnost promena, i uvažavajući činjenicu da one mogu dovesti do internih konflikta, Adižes obezbeđuje liderima alate pomoću kojih mogu da se fokusiraju na ključne promene i aktiviranje svih potencijala organizacije. Praktikujući metodologiju na način koji je razumljiv baš svim menadžerima i zaposlenima u organizaciji, pomažemo prevazilaženju otpora neminovnim promenama i doprinosimo kolektivnom radu i individualnoj odgovornosti.
  • 04. Koje industrije su pogodne za Adizes metodologiju?
   Adižes metodologija se može primeniti na bilo koju industriju ili nišu, kao i kompanije i organizacije bilo koje veličine.

  Svakodnevno prisutni u 5 zemalja regije

  Poslujemo od 1994. godine a pomogli smo više od 600 organizacija kako u ex. Yu zemljama, tako i u drugim zemljama širom sveta.

  Zajedno možemo puno da postignemo

  Kontaktirajte nas.
  Naš tim će vam pomoći da unapredite poslovanje vaše kompanije ili porodičnog biznisa.