Preloader Close

Aktivacija zaposlenih

Razvoj zaposlenih 1 na 1

Individualni programi razvoja su kreirani sa ciljem da vlasnicima kompanija, menadžerima i zaposlenima pomognu da unaprede svoje poslovne kompetencije i menadžerske veštine.​ 

Formula je jednostavna i glasi: ​
“Ako želite maksimalne rezultate, uložite u svoje najbolje ljude ,kako bi pružili svoj maksimum i na najbolji način doprineli razvoju kompanije”.​

Živimo i poslujemo u vremenima kada se od ljudi na važnim pozicijama u preduzeću, očekuju maksimalni rezultati i umešnost u rukovođenju. Kompanije su prinuđene da brzo i efikasno odgovaraju na stalne poslovne izazove i zato je neophodno da imaju kadrove koji su sposobni da ih prepoznaju i da adekvatno reaguju na njih.​

Individualni programi razvoja su upravo modelirani tako da se fokusiraju na pojedince i konkretne izazove sa kojima se suočavaju. Ulaganjem u ljude i njihove sposobnosti se u preduzeće uvode pozitivne promene, razvija kultura učenja i napredovanja i ostvaruje snažna usmerenost na rezultate.

Awesome Image
Vodič kroz Adizes metod

Primena metodologije

Preuzmite (1.5 mb)

Kako?

U saradnji sa klijentom identifikujemo pojedince od kojih se očekuje da u budućnosti preuzimaju više nivoe odgovornosti unutar kompanije i u koje vredi ulagati. ​
Procenjujemo profil zaposlenog, njegove kompetencije i utvrđujemo prednosti i slabosti. ​
Zajedno sa klijentom definišemo ciljeve, kreiramo individualni plan razvoja i akcioni plan. ​
Sprovodi se set konsultantskih sesija tokom kojih se izabrani pojedinac usmerava da usvoji napredne menadžerske veštine i razvije svoje liderske sposobnosti. ​
U periodu između sesija konsultanti virtuelno komuniciraju sa izabranim pojedincem. ​
Tokom izvođenja programa, u saradnji sa klijentom pratimo realizacija planiranih aktivnosti i napredak koji je ostvaren. ​
Završni izveštaj obuhvata evaluaciju rezultata, kao i preporuke za dalji razvoj kompetencija zaposlenog u odnosu na njegovu ulogu u kompaniji.

Zašto?

Proaktivne kompanije, suočene sa turbulentnim vremenima, imaju potrebu da izgrade ključne menadžere, tako što će uložiti u njihove veštine i sposobnosti. Time dobijaju visoko motivisane i lojalne kadrove koji poznaju kompaniju i koji svoju dugoročnu perspektivu vide u njoj.​

To je win-win situacija gde se individualni razvoj najdarovitijih pojedinaca i kolektivni razvoj kompanije međusobno prožimaju, dopunjuju i podstiču. Tako se paralelno sa sticanjem nadležnosti, razvijaju sposobnosti i osećaj odgovornosti, što dovodi do sklada između ličnih i kompanijskih ciljeva, a time i zdrave atmosfere unutar kompanije i njenih organizacionih linija.

Benefiti za kompaniju

Kompanije koje svoje zaposlene prepoznaju kao ključni resurs i ulože u njihov razvoj ostvaruju čitav niz benefita: ​

Stvaraju uslove za napredak unutar kompanije i uvode pozitivnu selekciju zasnovanu na rezultatima rada, pokazanim sposobnostima i spremnosti da se uči.
Motivišu zaposlene da ostvaruju visoke rezultate i da svoju budućnost vezuju za kompaniju.
Razvijaju sposobnosti zaposlenih koji treba da preuzimaju više nivoe odgovornosti.
Zadržavaju najdarovitije pojedince u kompaniji kao lojalne saradnike.
Pozicioniraju se kao atraktivan poslodavac koji privlači najbolje ljude sa tržišta.​
Kreiraju kulturu učenja, inoviranja, međusobnog poštovanja i razumevanja.
Stiču organizacione i tehnološke prednosti stalnim uvođenjem novih znanja u kompaniju.

Benefiti za pojedinca

Programi individualnog razvoja su kreirani tako da pojedincima pružaju podršku u procesu razvoja karijere i usvajanja veština koje će im omogućiti lični i profesionalni napredak.​

To uključuje: ​

Sticanje svesti o postojećim znanjima i kompetencijama i ohrabrivanje da se ona dalje razvijaju
Usvajanje specifičnih menadžerskih veština koje su potrebne na višim nivoima upravljanja.
Razvijanje liderskih sklonosti i sposobnosti da se poslovni procesi sagledavaju u širem kontekstu.
Konstruktivno suočavanje sa slabostima koje valja prevazići.
Sistematizovanje stečenih znanja i veština, kako bi se efikasnije koristile u radnom okruženju.
Uklađivanje ličnih ciljeva i ambicija sa poslovnim prilikama koje se ukazuju.
Ostvarivanje balansa između privatnog i poslovnog života i potvrđivanje u širem društvenom okruženju.

Hajde da popijemo kafu i bolje se upoznamo.

Popunute formu, naš tim će vas kontaktirati za sve dodatne informacije.

  Česta pitanja

  • 01. Čime se Adizes bavi?
   Adizes SEE je osnovan 1994. u Novom Sadu i uspešno pruža usluge razvoja kompanija i zaposlenih. Od početka radimo i kao deo mreže Adizes Institute iz Santa Barbare, SAD, tako da se deo naših aktivnosti obavlja po licenciranoj Adižes metodologiji. Adizes SEE se bavi: reorganizacijom kompanija baziranom na Adižes metodologiji, projektima unapređenja poslovanja i razvojem kapaciteta menadžera i zaposlenih kroz ciljano kreirene programe i timski rad. Mi smo i pioniri edukativnih i konsultantskih usluga namenjenih porodičnim kompanijama našeg regiona sa svim njegovim specifičnostima u procesu biznis transfera.
  • 02. Gde se nalazite?
   Teritorijalno smo organizovani kroz tri filijale – Srbija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina, sa kancelarijama u Beogradu, Zagrebu i Sarajevu, te centralom u Novom Sadu i aktivno smo prisutni u svim zemljama jugoistočne Evrope.
  • 03. Šta je to Adizes metodologija?
   U svojoj jednostavnosti i praktičnosti, primenjivana od strane Adizes SEE već decenijama. Adižes metodologija pruža dokazan i sistematičan okvir za održivi razvoj organizacija, u kontinuelno menjajućem okruženju. Prihvatajući neminovnost promena, i uvažavajući činjenicu da one mogu dovesti do internih konflikta, Adižes obezbeđuje liderima alate pomoću kojih mogu da se fokusiraju na ključne promene i aktiviranje svih potencijala organizacije. Praktikujući metodologiju na način koji je razumljiv baš svim menadžerima i zaposlenima u organizaciji, pomažemo prevazilaženju otpora neminovnim promenama i doprinosimo kolektivnom radu i individualnoj odgovornosti.
  • 04. Koje industrije su pogodne za Adizes metodologiju?
   Adižes metodologija se može primeniti na bilo koju industriju ili nišu, kao i kompanije i organizacije bilo koje veličine.

  Svakodnevno prisutni u 5 zemalja regije

  Poslujemo od 1994. godine a pomogli smo više od 600 organizacija kako u ex. Yu zemljama, tako i u drugim zemljama širom sveta.

  Zajedno možemo puno da postignemo

  Kontaktirajte nas.
  Naš tim će vam pomoći da unapredite poslovanje vaše kompanije ili porodičnog biznisa.