Preloader Close

Aktivacija zaposlenika

Program je namijenjen kompanijama koje žele aktivirati puni potencijal zaposlenika te u svoje poslovanje uvesti trajni mehanizam za uspostavljanje fleksibilnosti i uvođenje integriranih promjena i poboljšanja u poslovanju.

Mnoge kompanije se u različitim fazama svog životnog ciklusa suočavaju s problemima kao što su:​

Nedovoljna sposobnost i motiviranost zaposlenika za operativnu provedbu odluka.​
Slaba komunikacija između organizacijskih dijelova ili hijerarhijskih razina poduzeća.​
Nedostatak svijesti o ciljevima kompanije i nedovoljna agilnost u poduzimanju konkretnih radnji, uključujući i aktivan ili pasivan otpor promjenama.
Nedovoljna integracija unutar kolektiva i nepovezano djelovanje pojedinih dijelova poduzeća.​
Sporo reagiranje na izazove iz okruženja i neadekvatna koordinacija u trenucima kada treba koristiti prilike i pronalaziti nove mogućnosti.​

Uključuje se niz menadžera i zaposlenika u rješavanje problema i uvođenje unapređenja u kompaniju, čime se snažno povećava njihova volja i agilnost da provode donesene odluke.

Podiže se kapacitet zaposlenika da razumiju procese unutar poduzeća, kao i izazove s kojima se suočava, čime se uspostavlja snažna kultura i integracija ciljeva kompanije​.

Program se sastoji od nekoliko faza u kojima se kombinira rad na praktičnom prepoznavanju i rješavanju problema kompanije, s obukama koje su usmjerene na stjecanje znanja i vještina te podizanje kapaciteta zaposlenika da samostalno implementiraju buduća poboljšanja.

Strateško promišljanje – jednodnevna sesija za uži tim menadžmenta, s ciljem formiranja participativnog organizacijskog savjeta (POC) kao tijela koje će stalno biti aktivno u procesu utvrđivanja i rješavanja problema u kompaniji. ​

Profesionalna edukacija – skup modula namijenjen menadžerima i zaposlenicima s visokim potencijalom iz različitih organizacijskih dijelova i razina kako bi se razvijali njihovi kapaciteti, ali i kako bi se proces prikupljanja potencijalnih točaka poboljšanja proširio kroz cijelu kompaniju.

Formiranje timova – na jednodnevnoj menadžerskoj sesiji analiziraju se prikupljene točke poboljšanja, definiraju prioriteti i zadaci koje treba rješavati, a ključno je formiranje timova kojima će oni biti dodijeljeni s ciljem da predlažu rješenja. ​

Obuka za integratore – obuhvaća niz sesija namijenjenih odabranim zaposlenicima koji će steći znanja i sposobnosti da samostalno vode timove za rješavanje problema u organizaciji, čime se osigurava samostalnost i aktivan pristup kompanije u budućnosti.

Podrška – Formiranjem POC-a kao tijela koje koordinira timove za rješavanje problema, kao i provedbom obuka za zaposlenike i integratore inicijalno se uspostavlja kružni sustav koji kompanija aktivira kako bi rješavala konkretne probleme u organizaciji. ASEE pruža podršku u prvom ciklusu, s ciljem da kompanija svaki naredni ciklus može to samostalno provesti kada se za ukaže potreba.

Brojni problemi u organizaciji su prirodna posljedica razvoja kompanije i njenog funkcioniranja u dinamičnom okruženju, pa je potrebno da se osposobi za to da samostalno i kontinuirano vrši unapređenja svog poslovanja. Implementacijom ovog programa postiže se sljedeće:

Kompanija se osposobljava i pruža joj se metodologija da dugoročno i samostalno prepoznaje i rješava konkretne operativne probleme u organizaciji.​

Uspostavlja se trajna fleksibilnost i sposobnost kompanije da odgovori na promjene iz okruženja kao integriran sustav, vođen višim zajedničkim ciljevima.​

Osigurava se dvosmjerna komunikacija i protok informacija u poduzeću između različitih razina upravljanja, čime se savladavaju mogući otpori promjenama.​

vlasnik sam

Ne zanima nas izmišljanje promjena,
već da ih zajedno s klijentom učinimo mogućima

Razvoj srednjeg menadžmenta

Boot camp program treninga je namenjen izabranim kadrovima…
vlasnik sam

Talent Managemant

Cilj ovog programa je da istovremenim delovanjem na dva nivoa…

Razvoj prodajnog tima

Program predstavlja moderan i kompleksan pristup obuci prodavaca…

Industrije pogodne za Adizes metodologiju

Adizes metodologija može se primijeniti na bilo koju
industriju ili branšu.

Proizvodnja &
energetika

Finansije &
bankarstvo

Softverske &
IT kompanije

Logistika &
transport

Trgovina &
Usluge

Medicina &
farmacija

Naši klijenti o nama

Svakodnevno prisutni u 5 zemalja regije

Poslujemo od 1994. godine, a pomogli smo više od 600 organizacija kako u zemljama bivše Jugoslavije, tako i u drugim zemljama širom svijeta.

Postanimo partneri

Kontaktirajte nas
Naš će vam tim pomoći da unaprijedite poslovanje vaše kompanije ili obiteljskog poduzeća.